Burgers en overheid versterken elkaar via civic crowdfunding

Van: op 7 februari 2017
deelfiets‘De transitie naar een duurzame samenleving’; ‘we zitten in een overgangsperiode’. Zomaar wat termen die je tegenwoordig vaak hoort langskomen en die op hetzelfde neerkomen: bestaande structuren zullen doorbroken moeten worden en een duurzaam alternatief krijgen. Overheid en burgers kunnen elkaar hierin via civic crowdfunding versterken door samen te werken aan oplossingen voor maatschappelijke- en milieuproblemen die ook nog toereikend zijn voor volgende generaties: burgers door initiatief te nemen en overheden door ondersteuning en stimulans te bieden.

 

Wat is dat ‘duurzaam’ nou eigenlijk?

Met een duurzame samenleving wordt bedoeld dat z​owel deze generatie als die hierna in hun behoeften kunnen blijven voorzien​. ​Toekomstige generaties hebben hiervoor een leefbare aarde nodig, waarin energie op een duurzame manier wordt opgewekt en een samenleving waarin mensen niet vervreemd zijn van elkaar. Om dit te bereiken zullen op het gebied van milieu en ook op sociaal vlak dingen ingrijpend moeten veranderen.

 

Er gebeurt al een hoop

Initiatieven om deze milieu- en sociale problemen aan te pakken, zijn er volop. Zo heeft de Gemeente Utrecht als ambitie om in 2020 20% van de gebruikte energie uit duurzame energiebronnen te laten komen. In 2030 wil zij zelfs klimaatneutraal zijn (​Duurzaamheidsverslag, 2015​). Ook zet ze in op een circulaire economie en bestaan er allerlei initiatieven om de solidariteit tussen verschillende groepen in de samenleving te bevorderen, zoals regelingen rondom het opvangen van de stroom vluchtelingen, zodat zij een duurzame plaats kunnen innemen in de maatschappij. Op 12 oktober 2016 kreeg de Gemeente Utrecht bijvoorbeeld een Europese subsidie voor ​‘Plan Einstein’:​ een innovatieve aanpak die asielzoekers en jongeren op één locatie laat wonen. Naast een woonplek worden op deze locatie activiteiten en opleiding aangeboden, waarbij asielzoekers en bewoners betrokken worden.

Dit doorbreken van bestaande machtsstructuren naar een duurzame versie kan de overheid echter niet alleen, burgers moeten zelf het initiatief nemen. Wel kan de overheid burgers het goede voorbeeld geven en stimuleren voor het alternatief te kiezen dat ook nog werkt op de lange termijn.

Steeds vaker wordt ook door burgers zelf het heft in eigen handen genomen. Onder bewoners zijn tal van initiatieven te vinden die bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Zo is er ​Energie-U​, een coöperatie bestaande uit 500 inwoners van Utrecht, die duurzame energie thuis, in de buurt en in de stad aanjagen, organiseren en bewaken. Ook op het vlak van solidariteit en integratie wordt er veel door bewoners zelf georganiseerd. Een voorbeeld uit Utrecht is ​restaurant Syr,​ waar vluchtelingen of mensen met een vluchtelingenachtergrond samenwerken met Nederlandse collega’s. Doel van Syr is de participatie van vluchtelingen aan te moedigen via opleidings- en carrièremogelijkheden.

Bovenstaande zijn slechts twee voorbeelden van lokale burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid; er zijn er nog veel meer. De totstandkoming en ontwikkeling van deze sociaal-maatschappelijke initiatieven vindt op allerlei manieren plaats, maar ze hebben over het algemeen één ding gemeen: er is geld, materiaal, mankracht en draagvlak nodig om het initiatief van de grond te krijgen en succesvol te houden. Crowdfunding wordt hiervoor als middel steeds vaker ingezet.

Civic crowdfunding, crowdfunding voor maatschappelijke initiatieven via donaties, kan een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van deze initiatieven en dus bij het verduurzamen van Nederland op verschillende terreinen, zoals energietransitie en het creëren van solidariteit tussen Nederlandse inwoners uit verschillende culturen, maar ook verschillende doelgroepen in de samenleving. Met civic crowdfunding brengt een grote groep mensen samen de middelen in die nodig zijn voor een bepaald project. Hierdoor wordt het project gefinancierd, maar ontstaat daarnaast een gevoel van betrokkenheid en saamhorigheid onder de supporters die een inleg hebben

gedaan. Een crowdfundingcampagne voeren voor een duurzaam initiatief zorgt er dus voor dat het plan gerealiseerd kan worden en is tegelijkertijd goed voor de sociale cohesie. Maar welke rol hebben overheden in dit plaatje?

 

Burgers en overheid kunnen elkaar versterken

Verandering begint niet bij de overheid, maar bij mensen zelf. Als burgers aan de slag gaan met eigen oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken en intensief met elkaar samenwerken, zorgt dit voor de motivatie en het wederzijdse vertrouwen om problemen aan te kunnen pakken. Zoals al eerder vermeld, moet de overheid niet geheel uit dit plaatje verdwijnen: bewoners en (lokale) overheid kunnen samenwerken aan een duurzamere samenleving, waarbij de gemeente de ruimte en mogelijkheden biedt om burgerinitiatieven succesvol uit te kunnen voeren.

In het geval van crowdfunding biedt matchfunding deze ruimte en mogelijkheden. Bij matchfunding geeft de gemeente een financiële stimulans in de vorm van een donatie aan de crowdfundingcampagne die past binnen haar beleidsdoelen. Ze sluiten zich als het ware aan bij bestaande initiatieven. ​Voor je Buurt​, het grootste platform voor civic crowdfunding in Nederland, en ​Voor je Stadsie​, speciaal voor sociaal-maatschappelijke initiatieven in Utrecht, laten zien dat deze regeling succesvol is en aanstekelijk werkt voor initiatiefnemers om hun plan te realiseren. Een geslaagd voorbeeld is de ​matchfundingregeling vanuit de Provincie Zuid-Holland​ voor groene initiatieven.

Bewoners starten hier met een crowdfundingcampagne vanuit hun initiatief voor meer groenparticipatie en biodiversiteit, omdat ze een bijdrage krijgen vanuit de provincie. Het mes snijdt aan twee kanten en is daarmee voor beide partijen aantrekkelijk. Matchfunding geeft een gemeente een overzicht van projecten binnen de eigen regio en de mogelijkheid deze te reguleren; initiatiefnemers krijgen een financieel steuntje in de rug en voelen zich serieus genomen en gesteund om door te gaan. Gemeente en bewoners kunnen elkaar zo op lokaal niveau versterken in de stap naar een duurzame samenleving. Via crowdfunding, vanuit een burgerinitiatief.

Nikki Theeuwes

is campagne begeleider bij Voor je Buurt, het grootste crowdfundingplatform voor lokale sociaal-maatschappelijke initiatieven in Nederland en studeert Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Laatste nieuws

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft,  vindt dat Groningen een belangrijke rol moet gaan spelen in het onderzoek naar de duurzame productie van waterstof. Dat zien ze in Groningen wel zitten: Gasunie en EnergyStock willen binnenkort bij Veendam starten met de bouw van een grootschalige proefinstallatie voor het omzetten van duurzame […]

| 26 april 2017 | 0 Comments
Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Eerst waren er de ondernemers die de nieuw te vormen regering van Mark Rutte opriepen om toch vooral duurzaam en duidelijk te zijn. Nu doen dat 90 gerenommeerde wetenschappers in een open brief. Hoe lang gaat Rutte nog door met het weglachen van de toenemende maatschappelijke weerstand tegen zijn kortzichtigheid?   Nederland fossiel Ons land […]

| 24 april 2017 | 0 Comments
Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

De nieuwe website duurzamewarmte .nl helpt huiseigenaren bij het kiezen van de juiste duurzame warmtetechniek voor hun huis. Met technieken als zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels is het voor iedereen mogelijk om op een duurzame manier het huis te verwarmen en voor warm water te zorgen. Huiseigenaren weten vaak niet hoe deze technieken precies werken […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Giftige stoffen uit gerecycled kunststof van elektronisch afval kunnen terechtkomen in speelgoed. Bij voorbeeld in de populaire Rubik ’s Cube. De in het speelgoed gevonden stoffen kunnen niet alleen het zenuwstelsel beschadigen maar kunnen ook gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling van kinderen en jongeren in de groei. Ironisch, omdat de Rubik ’s Cube vooral ontworpen […]

| 23 april 2017 | 0 Comments
Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Het Shell-bestuur adviseert zijn aandeelhouders om tegen de groene Shell-resolutie van Follow This te stemmen. Follow This gelooft dat Shell een force for good kan zijn. Het stemadvies over resolutie 21 staat op de agenda van Shells volgende aandeelhoudersvergadering, die het energiebedrijf vanmorgen publiceerde. “We zijn teleurgesteld dat het Shell-bestuur deze kans laat liggen,” zegt […]

| 20 april 2017 | 0 Comments
Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Monsanto “past praktijken toe die een negatieve invloed hebben op het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid. Bovendien heeft het gedrag van Monsanto een negatieve impact op het recht op vrijheid.” Dat oordeelt het Monsanto Tribunaal in haar rapport over de praktijken van de zadengigant. Het Monsanto-tribunaal […]

| 20 april 2017 | 1 Comment

Inzicht

De evolutie van geluk, deel 3

De evolutie van geluk, deel 3

Door de verslaving en de hunkering naar steeds maar meer, maakt materiële welvaart ons nooit echt tevreden. Ze biedt onvoldoende compensatie voor de vele sociale onzekerheden zoals het gemis aan een warme liefdevolle sociale omgeving, dreigend ontslag en werkloosheid, economische crises, verlies van inkomen door ziekte, verlies van een partner door scheiding of sterfte en […]

| 25 april 2017 | 0 Comments
Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

De circulaire economie bestaat nog niet. We hebben nog geen economie waarbij de waarde van materialen wordt gemaximaliseerd en grondstoffenkringlopen worden gesloten. We gebruiken nog steeds meer materialen en grondstoffen dan de aarde kan reproduceren. Wat wel bestaat, en gelukkig ook in toenemende mate, zijn bedrijven die proberen grondstoffenkringlopen te sluiten door middel van de […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
De evolutie van geluk, deel 2

De evolutie van geluk, deel 2

Omdat het BBP geen goede maat is voor welzijn en geluk moeten we waarschijnlijk meer naar de immateriële factoren kijken. Ook de immateriële factoren zijn de laatste eeuwen sterk veranderd. Voordat wij stedelingen werden, waren kleinschaligheid, intimiteit en sociale zekerheid gebaseerd op vertrouwen en geborgenheid binnen families kenmerkend. Het persoonlijke relatienetwerk omvatte behalve de geliefden […]

| 18 april 2017 | 0 Comments
Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Financieel voordeel kunnen behalen is een belangrijke reden voor organisaties om in de circulaire economie (CE) te stappen. Dit komt wederom terug in de interviews die we hebben afgenomen in het landelijk onderzoek naar Business Modellen voor de CE. Hoe het behalen van financieel voordeel past binnen de idee van de CE, waarin waardebehoud, waardeverhoging […]

| 18 april 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: