Burgers en overheid versterken elkaar via civic crowdfunding

Van: op 7 februari 2017 | 0 reacties | categorie: Inzicht
deelfiets‘De transitie naar een duurzame samenleving’; ‘we zitten in een overgangsperiode’. Zomaar wat termen die je tegenwoordig vaak hoort langskomen en die op hetzelfde neerkomen: bestaande structuren zullen doorbroken moeten worden en een duurzaam alternatief krijgen. Overheid en burgers kunnen elkaar hierin via civic crowdfunding versterken door samen te werken aan oplossingen voor maatschappelijke- en milieuproblemen die ook nog toereikend zijn voor volgende generaties: burgers door initiatief te nemen en overheden door ondersteuning en stimulans te bieden.

 

Wat is dat ‘duurzaam’ nou eigenlijk?

Met een duurzame samenleving wordt bedoeld dat z​owel deze generatie als die hierna in hun behoeften kunnen blijven voorzien​. ​Toekomstige generaties hebben hiervoor een leefbare aarde nodig, waarin energie op een duurzame manier wordt opgewekt en een samenleving waarin mensen niet vervreemd zijn van elkaar. Om dit te bereiken zullen op het gebied van milieu en ook op sociaal vlak dingen ingrijpend moeten veranderen.

 

Er gebeurt al een hoop

Initiatieven om deze milieu- en sociale problemen aan te pakken, zijn er volop. Zo heeft de Gemeente Utrecht als ambitie om in 2020 20% van de gebruikte energie uit duurzame energiebronnen te laten komen. In 2030 wil zij zelfs klimaatneutraal zijn (​Duurzaamheidsverslag, 2015​). Ook zet ze in op een circulaire economie en bestaan er allerlei initiatieven om de solidariteit tussen verschillende groepen in de samenleving te bevorderen, zoals regelingen rondom het opvangen van de stroom vluchtelingen, zodat zij een duurzame plaats kunnen innemen in de maatschappij. Op 12 oktober 2016 kreeg de Gemeente Utrecht bijvoorbeeld een Europese subsidie voor ​‘Plan Einstein’:​ een innovatieve aanpak die asielzoekers en jongeren op één locatie laat wonen. Naast een woonplek worden op deze locatie activiteiten en opleiding aangeboden, waarbij asielzoekers en bewoners betrokken worden.

Dit doorbreken van bestaande machtsstructuren naar een duurzame versie kan de overheid echter niet alleen, burgers moeten zelf het initiatief nemen. Wel kan de overheid burgers het goede voorbeeld geven en stimuleren voor het alternatief te kiezen dat ook nog werkt op de lange termijn.

Steeds vaker wordt ook door burgers zelf het heft in eigen handen genomen. Onder bewoners zijn tal van initiatieven te vinden die bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Zo is er ​Energie-U​, een coöperatie bestaande uit 500 inwoners van Utrecht, die duurzame energie thuis, in de buurt en in de stad aanjagen, organiseren en bewaken. Ook op het vlak van solidariteit en integratie wordt er veel door bewoners zelf georganiseerd. Een voorbeeld uit Utrecht is ​restaurant Syr,​ waar vluchtelingen of mensen met een vluchtelingenachtergrond samenwerken met Nederlandse collega’s. Doel van Syr is de participatie van vluchtelingen aan te moedigen via opleidings- en carrièremogelijkheden.

Bovenstaande zijn slechts twee voorbeelden van lokale burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid; er zijn er nog veel meer. De totstandkoming en ontwikkeling van deze sociaal-maatschappelijke initiatieven vindt op allerlei manieren plaats, maar ze hebben over het algemeen één ding gemeen: er is geld, materiaal, mankracht en draagvlak nodig om het initiatief van de grond te krijgen en succesvol te houden. Crowdfunding wordt hiervoor als middel steeds vaker ingezet.

Civic crowdfunding, crowdfunding voor maatschappelijke initiatieven via donaties, kan een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van deze initiatieven en dus bij het verduurzamen van Nederland op verschillende terreinen, zoals energietransitie en het creëren van solidariteit tussen Nederlandse inwoners uit verschillende culturen, maar ook verschillende doelgroepen in de samenleving. Met civic crowdfunding brengt een grote groep mensen samen de middelen in die nodig zijn voor een bepaald project. Hierdoor wordt het project gefinancierd, maar ontstaat daarnaast een gevoel van betrokkenheid en saamhorigheid onder de supporters die een inleg hebben

gedaan. Een crowdfundingcampagne voeren voor een duurzaam initiatief zorgt er dus voor dat het plan gerealiseerd kan worden en is tegelijkertijd goed voor de sociale cohesie. Maar welke rol hebben overheden in dit plaatje?

 

Burgers en overheid kunnen elkaar versterken

Verandering begint niet bij de overheid, maar bij mensen zelf. Als burgers aan de slag gaan met eigen oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken en intensief met elkaar samenwerken, zorgt dit voor de motivatie en het wederzijdse vertrouwen om problemen aan te kunnen pakken. Zoals al eerder vermeld, moet de overheid niet geheel uit dit plaatje verdwijnen: bewoners en (lokale) overheid kunnen samenwerken aan een duurzamere samenleving, waarbij de gemeente de ruimte en mogelijkheden biedt om burgerinitiatieven succesvol uit te kunnen voeren.

In het geval van crowdfunding biedt matchfunding deze ruimte en mogelijkheden. Bij matchfunding geeft de gemeente een financiële stimulans in de vorm van een donatie aan de crowdfundingcampagne die past binnen haar beleidsdoelen. Ze sluiten zich als het ware aan bij bestaande initiatieven. ​Voor je Buurt​, het grootste platform voor civic crowdfunding in Nederland, en ​Voor je Stadsie​, speciaal voor sociaal-maatschappelijke initiatieven in Utrecht, laten zien dat deze regeling succesvol is en aanstekelijk werkt voor initiatiefnemers om hun plan te realiseren. Een geslaagd voorbeeld is de ​matchfundingregeling vanuit de Provincie Zuid-Holland​ voor groene initiatieven.

Bewoners starten hier met een crowdfundingcampagne vanuit hun initiatief voor meer groenparticipatie en biodiversiteit, omdat ze een bijdrage krijgen vanuit de provincie. Het mes snijdt aan twee kanten en is daarmee voor beide partijen aantrekkelijk. Matchfunding geeft een gemeente een overzicht van projecten binnen de eigen regio en de mogelijkheid deze te reguleren; initiatiefnemers krijgen een financieel steuntje in de rug en voelen zich serieus genomen en gesteund om door te gaan. Gemeente en bewoners kunnen elkaar zo op lokaal niveau versterken in de stap naar een duurzame samenleving. Via crowdfunding, vanuit een burgerinitiatief.

Nikki Theeuwes

is campagne begeleider bij Voor je Buurt, het grootste crowdfundingplatform voor lokale sociaal-maatschappelijke initiatieven in Nederland en studeert Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Let op: reacties met een niet bestaand e-mail adres als afzender worden niet geplaatst. Lees ook de huisregels.

*

code

Laatste nieuws

Meer dan de helft supermarktvoedsel bevat toegevoegde suiker

Meer dan de helft supermarktvoedsel bevat toegevoegde suiker

Uit onderzoek van foodwatch blijkt dat aan meer dan de helft (56%) van alle voedselproducten in de supermarkt suiker wordt toegevoegd. Als je licht bewerkte en onbewerkte producten als vers fruit en groente en losse ingrediënten als kruiden, zout en olie buiten beschouwing laat en alleen het eten uit de fabriek (bewerkt en sterk bewerkt […]

| 21 februari 2017 | 0 Comments
Patenten op natuurlijke eigenschappen van planten en dieren bijna verleden tijd

Patenten op natuurlijke eigenschappen van planten en dieren bijna verleden tijd

De Europese lidstaten hebben besloten dat producten  van klassieke veredeling zoals planten, zaden en vruchten uitgezonderd dienen te worden van patentering. Hiermee scharen ze zich achter het recent ingenomen standpunt van de Europese Commissie. Dit besluit werd genomen in de Raad voor Concurrentievermogen. De Europese Commissie concludeerde in haar verklarende notitie van november 2016 dat […]

| 21 februari 2017 | 0 Comments
Studenten roepen Wageningen Universiteit op financieel duurzaam te worden

Studenten roepen Wageningen Universiteit op financieel duurzaam te worden

Studenten van de Wageningse actiegroep Fossil Free Wageningen hebben een petitie aan het college van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) aangeboden. Met deze petitie, die door ruim duizend mensen is ondertekend, roept de groep de universiteit op om over te stappen naar een duurzame bank die niet investeert in fossiele brandstoffen. Onder de […]

| 18 februari 2017 | 0 Comments
Verkiezingsprogramma’s verschillen in effect op de leefomgeving

Verkiezingsprogramma’s verschillen in effect op de leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. Partijen verschillen duidelijk in de mate waarin ze willen afwijken van het huidige beleid. In totaal […]

| 18 februari 2017 | 0 Comments
1,8 miljoen voor meer innovatieve plantaardige voedselproducten

1,8 miljoen voor meer innovatieve plantaardige voedselproducten

De New Food Challenge daagt (startende) bedrijven uit om aantrekkelijke nieuwe voedselproducten op basis van plantaardige eiwitten te ontwikkelen. Bedrijven die een innovatief idee hebben voor voedsel gemaakt van bijvoorbeeld peulvruchten, noten, paddenstoelen of zeewier kunnen een bedrag van maximaal 30.000 euro winnen om hun plannen verder uit te werken. De beste ideeën komen vervolgens […]

| 17 februari 2017 | 4 Comments
Verkiezingsprogramma’s rechtse partijen blind voor duurzaam en milieu

Verkiezingsprogramma’s rechtse partijen blind voor duurzaam en milieu

Milieu is een ondergeschoven kindje in veel verkiezingsprogramma’s. Dat concludeert Natuur & Milieu op basis van de doorrekeningen van het PBL. “Van alle grote rechtse partijen durft alleen de VVD de milieu-impact van haar verkiezingsprogramma door te laten rekenen,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s bij Natuur & Milieu, “De klimaatimpact van het VVD-programma is […]

| 16 februari 2017 | 1 Comment

Inzicht

Duurzaam gewassen telen met gratis warmte diep uit de bodem

Duurzaam gewassen telen met gratis warmte diep uit de bodem

Wanneer het gaat over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen wordt al snel gedacht aan windmolens en zonnepanelen die elektriciteit opwekken. Toch wordt het overgrote deel van onze energie gebruikt om warmte mee te produceren, niet stroom. Voor de opwek van warmte wordt voornamelijk aardgas, dat schaars en duur wordt, gebruikt. Tuinbouwbedrijven weten daar […]

| 21 februari 2017 | 1 Comment
Zei de klimaatmaffioos tegen de islamofoob

Zei de klimaatmaffioos tegen de islamofoob

Beste mensen in de andere bubble, deze brief is eigenlijk bedoeld als antwoord op de recente reactie van Tilasmi Frigge op mijn stuk over schulpdieren en het reptielenbrein. Ik denk echter dat zijn reactie niet op zichzelf staat en door een bredere beweging wordt gedragen. Daarom mijn antwoord aan allen die zich voelen aangesproken. Bedankt […]

| 21 februari 2017 | 0 Comments
Wei Wu Wei: een Nieuw Businessmodel voor de politiek

Wei Wu Wei: een Nieuw Businessmodel voor de politiek

Binnenkort zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De kloof tussen de kiezer en de politici lijkt groter dan ooit. En meer politieke partijen dan ooit strijden om de gunst van de kiezer. De partijen zetten alles op alles om zichzelf te profileren. Van nepaccounts tot doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Het is tijd voor […]

| 18 februari 2017 | 1 Comment
De samenwerking van links (deel 2)

De samenwerking van links (deel 2)

De belangrijkste opdracht van links is in de nationale en Europese politiek weer een factor van betekenis worden en zo een tegenwicht aan neoliberaal en populistisch rechts te bieden. Dat kan door vergaande samenwerking, en op den duur samengaan, op een wervend programma waarvan bestaanszekerheid het kernpunt is. En door economische bestaanszekerheid te verbinden met […]

| 18 februari 2017 | 1 Comment

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: