like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

MVO jaarverslag Nederlandse bank toont dilemma’s

Van: op 13 april 2013

Het MVO jaarverslag 2012 van De Nederlandsche Bank is bedoeld om verantwoording af over haar activiteiten op economisch, sociaal en ecologisch gebied. DNB wil haar stakeholders informeren over haar maatschappelijke rol en met hen in dialoog treden. DNB gebruikt de uitkomsten van deze dialoog voor aanvulling, aanscherping of bijstelling van haar MVO-beleid. Daarnaast worden twee dilemma's uitgelicht.

Dilemma 1: Goed toezicht versus de kosten ervan
Een belangrijk dilemma in het toezicht is de afweging tussen de inzet en de kosten. Enerzijds is er de vraag ‘hoeveel toezicht is nodig?’ om de doelstellingen van DNB als toezichthouder te realiseren en de financiële stabiliteit te bewaken. Publiek en overheid verlangen immers voldoende en goed (lees: effectief en efficiënt) toezicht. Anderzijds is er de druk om de kosten van het toezicht – die hoofdzakelijk worden gedragen door de onder toezicht staande instellingen – zo laag mogelijk te houden; het toezicht mag niet teveel kosten. In de panelbijeenkomsten waarin de brancheorganisaties van onder toezicht staande instellingen zijn vertegenwoordigd, overlegt DNB met betrokken partijen over de begroting en verantwoording van de toezichtkosten.

Dilemma 2: Toegankelijkheid versus Europese standaardisatie en efficiency
DNB zet zich enerzijds in voor toegankelijkheid van het betalingsverkeer, ook voor kwetsbare groepen. Anderzijds ondersteunt DNB het streven naar een gemeenschappelijke betaalmarkt (SEPA). Dat maakt het handhaven van telefonisch bankieren – een kanaal met name geschikt voor mensen met een visuele beperking – moeilijk. Invoeren van het rekeningnummer is lastiger door de letters in IBAN. En telefonisch machtigen past niet in de SEPA-standaarden. Bovendien neemt de behoefte aan het kanaal in het algemeen af door het populairder worden van internetbankieren en mobiel bankieren. Via het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer waar DNB voorzitter van is, is een belangenafweging gemaakt in overleg met betrokken partijen en hebben banken zich gecommitteerd om voor deze selecte groep klanten het zelfstandig regelen van hun betalingsverkeer per telefoon of een passende alternatieve manier ook na de invoering van SEPA mogelijk te maken.

Missie
DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan de duurzame welvaart in Nederland. Als onafhankelijke monetaire autoriteit en toezichthouder werkt DNB hieraan door te zorgen voor:

  •  prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa, samen met de centrale banken van het Eurosysteem;
  • een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer;
  • solide en integere instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.

Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het beleid gericht op haar primaire doelstellingen.

Verslaggeving en verificatie
DNB rapporteert over haar MVO-beleid en de uitvoering hiervan volgens de verslaggevingsrichtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), versie G3.0, toepassingsniveau A+ (zie GRI-tabel, paragraaf 8). Als GRI-indicatoren niet worden gerapporteerd omdat zij niet als materieel zijn beoordeeld, wordt dit vermeld in de GRI-tabel. Ook past DNB het Publieke agentschappen sectorsupplement toe, aangevuld met (sociale) indicatoren uit het Financiële sector supplement.

Het MVO jaarverslag is te downloaden

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws