like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Adelot op het AFF: een nieuwe economische orde

Van: op 8 september 2018

aff alternative finance festival

In de economische geschiedenis is het gelopen zoals het gelopen is. Wat doen wij met de erfenis en hoe keren wij het verloop in een transformatieproces naar een nieuwe ongekende horizon? In de kring van bewuste economen ontkiemen tegenover het besef van een dreigende afgrond allerlei fundamentele theoretische en praktische inzichten. Zo zijn wij in ons Open Economen Kring-overleg gekomen tot een aantal voorstellen; proposals*. Deze introductie voor een nieuwe economische orde borduurt daarop voort.

ADELOT als burgerinitiatief streeft naar verzelfstandiging van aspirant beroepsbeoefenaren. Bij de oprichting ging het om uitkeringsgerechtigden kansen op werk aan te reiken. Een streven om aan de armoedekant van onze samenleving met elkaar te leren ondernemend te transformeren. Een praktische uitdaging hoe zich te bevrijden uit een beklemmende verlammende arbeidsmarktsituatie.

Algemeen

Waarom niet beginnen met een positieve opwekkende vraag. Wat wilt u doen met de rest van uw leven nu u toch vrij bent van werk en nieuwe wegen kunt inslaan? Een uitnodiging tot (her)bezinning, het van binnen zoeken naar ambitie en aanboren van positieve energie.

Niet alleen werkzoekenden met een gedevalueerde arbeidsmarktwaarde zitten klem. Ook het bedrijfsleven op zoek naar geschikte werknemers zijn gedwongen uiterst selectief te handelen ter bescherming tegen het spookbeeld van het werkgeversrisico.

Het is verbazingwekkend hoe arbeidsmarktregulering door onbedoelde neveneffecten averechts werkt. Hierdoor houdt een grote groep van werkenden uit angst vast aan de huidige baan. Deze ziekmakende houdgreep tussen werkgever en werknemer komt bij ziekteverzuimpreventie nogal aan de oppervlakte.

Vandaar de uitnodiging van ADELOT aan met name het MKB om als opdrachtgever een aspirant beroepsbeoefenaar de hand te reiken tot samen investeren in een proefproject. In eerste instantie met gesloten beurs omdat de waarde van een gezamenlijke exploratie op vertrouwen hoger is dan ingaan op complexe regulering. Een investering uit vrije wil werkt voor beide partijen ontspannend en waardevol.

Zo zijn in de loop van de laatste jaren talloze burgerinitiatieven ontstaan die blijk geven van een ondernemende praktische pioniersgeest. Zij zijn allen wegbereider van een nieuwe economische orde, die zich baseert op gemeenschappelijke waarden. Een derde weg en speelveld parallel aan de marktgedreven private sector en het algemeen belang dienende publieke bestel. Een met elkaar leren ondernemend transformeren aanpak die uitstijgt boven concurrentiestrijd en beheerszucht van een regulerende overheid.

De sociocratische coöperatie ADELOT gaat uit van de autonomie van de beroepsbeoefenaar, die al doende lerend werkt en onderneemt in kringverband. Onzekere beroepsbeoefenaren transmuteren in zelfverzekerde vakbekwame teams. Samen met het MKB ontwikkelen zich waardeketens in een nieuwe lokale economische werkelijkheid.

* Op aanvraag beschikbaar

ADELOT

De Open Economen Kring doet mee met het AFF! Op 14 september verzorgen ze een consent- en transitiespel op hun locatie One Planet in Amersfoort. Zie de kaart voor meer informatie.

Het AFF, Alternative Finance Festival,  is een driedaags grassroots festival dat door heel Nederland plaatsvindt rond 15 september. Omdat een nieuwe economie meer gericht is op lokale omstandigheden, behoeftes en dromen, is het geen centraal georganiseerd festival, maar nodigen we iedereen juist van harte uit om lokaal activiteiten te organiseren met een eigen karakter. Een grassroots festival dus! In aanloop naar het festival presenteert Duurzaamnieuws een overzicht van de deelnemers

Lees meer over: , , ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws