like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Duurzaam benutten van natuur goed voor economie

Van: op 19 mei 2016

tropical forestDe natuur levert allerlei goederen en diensten die economische kansen bieden, zoals  water, voedsel, bouwmaterialen en recreatiegebieden.  Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart staat dit ‘natuurlijk kapitaal’ echter onder druk. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden zoeken daarom naar wegen om ook in de toekomst te kunnen blijven profiteren van het natuurlijk kapitaal. Dit brengt innovaties op gang. Maar veel mogelijkheden blijven nog onbenut. Het is zaak om door te pakken.

Dit concludeert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in een vandaag verschenen studie ‘Natuurlijk Kapitaal: naar waarde geschat’.  De afgelopen twee jaar heeft het PBL, op verzoek van  het ministerie van Economische Zaken,  in de praktijk verkend hoe de samenleving kan blijven profiteren van wat de natuur biedt, zonder dat dit ten koste gaat van de natuurlijke rijkdommen.

BES LED

 

Mondiaal: natuurlijk kapitaal staat onder druk 

“We use nature because it’s valuable, but we lose it because it’s free.” Mede dankzij deze uitspraak van TEEB-directeur Pavan Sukhdev* neemt de laatste jaren de aandacht voor de waarde van natuur, het natuurlijk kapitaal, en een duurzame benutting daarvan,  toe. Dit natuurlijk kapitaal levert allerlei diensten, zogenaamde ecosysteemdiensten, zoals water, voedsel, schone  lucht, energie, recreatie. Wereldwijd gaat 60% van de diensten  achteruit. Problemen doen zich vooral voor bij de natuurlijke bodemvruchtbaarheid, natuurlijke plaagbestrijding en koolstofvastlegging. Dit kan leiden tot een tekort aan voedsel en water en tot inkomensdaling.

 

Duurzaam ondernemen om grondstoffen veilig te stellen

In Nederland is er een groeiend besef bij ondernemers dat duurzaam omgaan met natuur pure noodzaak is om ook in de toekomst zeker te zijn van de grondstoffen die nodig zijn voor de economische ontwikkeling. Zo hebben bedrijven in de cacaoketen sterk ingezet op certificering van de productie omdat de kwaliteit en de productiehoeveelheid tekort dreigden te schieten. Daarnaast zien ondernemers kansen om geld te verdienen met duurzame producten. Soms ook spelen idealistisch doelen mee. Zo is er een groeiende markt voor duurzaam, lokaal geproduceerd voedsel, waarbij  ondernemers uit idealisme genoegen nemen met lagere opbrengsten.

Nederlandse natuur- en landschapsorganisaties zoeken tegelijkertijd naar nieuwe inkomstenbronnen en verbreding van draagvlak. Veel organisaties bieden daarom recreatieactiviteiten aan. Ook gebruiken ze het snoeiafval om energie uit biomassa van te maken. De nieuwe activiteiten mogen niet ten koste gaan van de biodiversiteit. In het beste geval neemt de biodiversiteit zelfs toe doordat de milieucondities in een gebied verbeteren.

 

Samen in een gebied duurzaam gebruik maken van de natuur

In Nederland is de ruimte schaars; veel partijen (burgers, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijven) willen iets in een gebied, ieder vanuit een eigen belang. Door samen te werken kunnen deze partijen duurzamer gebruik maken van het natuurlijk kapitaal dat een gebied rijk is. Zo werken in de Eems-Dollard provincie, waterschap, de landbouw en natuurorganisaties samen om een dubbele dijkzone aan te leggen die zorgt voor waterveiligheid. Dit gaat in combinatie met aquacultuur, recreatie, natuurontwikkeling en grondstoffenwinning. Ook in steden komen dit soort samenwerkverbanden voor: bijvoorbeeld om een stad te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 

Nog een weg te gaan

Uit de PBL-verkenning blijkt dat initiatieven waarbij natuur en economie elkaar versterken, innovaties op gang brengen. Slimmer omgaan met natuurlijke kapitaal zorgt voor maatschappelijke winst (meer baten, soms minder kosten). Maar er is nog een weg te gaan. Onder bedrijven, organisaties en overheden is het veel pionieren door koplopers; het is zeker nog geen gangbare praktijk. Het ontbreekt vaak aan kennis en bestaande regelgeving kan belemmerend zijn. Veel wet- en regelgeving is namelijk gericht op wat niet mag:  hoe bescherm je natuur tegen overexploitatie. Minder bekend is hoe je het natuurlijk kapitaal kan beschermen en er tegelijkertijd economisch en maatschappelijk voordeel uit kunt halen, bijvoorbeeld door het duurzaam oogsten van grondstoffen of op een duurzame wijze onttrekken van drinkwater uit een gebied. Een duurzame verbinding tussen financieel en natuurlijk kapitaal is er dus nog niet, maar het fundament is gelegd. Voor de toekomst is het zaak de gesignaleerde belemmeringen aan te pakken. Alleen dan kunnen bedrijven, natuurorganisaties en burgers de kansen die er zijn voor bescherming én benutting verder uitbouwen.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Reacties: (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. wout veldstra schreef:

    In de Natuurvisie (2015) is een nieuwe term aan het ambtelijk jargon toegevoegd: de ecosysteemdienst. In feite een poging om de ecologische functies te verwaarden in economische termen. In dezelfde periode wordt in de kringen van stedenbouwers en groenontwerpers het TEEB–systeem populair. Op eenvoudige wijze kan getoetst worden, hoe de duurzaamheid en de ecologie in ruimtelijke ontwerpen en bouwplannen verrekenbare baten opleveren en bovendien kan duidelijk worden, wie daarvan profiteren. Deze systematisering van de stadsecologie roept zeer verdeelde reacties op. De werkelijke beleving laat zich niet zo gemakkelijk inpakken. Schrijvers als Jan Wolkers en ecologen als Martin Melchers weten uitstekend te verwoorden, welke onbetaalbare ervaringen de natuur, ook in de stad ons kan leveren.

  2. Ecologisch econoom schreef:

    Vanuit duurzaamheidsperspectief vind ik natuurlijk kapitaal een gevaarlijke gedachtenkronkel. Als er 1 ding een bewezen negatieve impact heeft op het milieu dan is het de economie wel. Het overgrote gedeelte van de milieuschade is direct aan de economie toe te kennen. De vraag is niet of de natuur goed is voor de economie (de natuur is de grondslag van de economie, zonder ecologie geen economie denkbaar) maar of de economie goed kan zijn voor de natuur, en zo ja: wat voor model. Het neoliberale groeimodel, waarvan de natuurlijk kapitaal agenda een onderdeel is, zie ik als inherent onduurzaam. Wat ik vreemd vind is dat het PBL, een niet aan een politiek gelieerde instelling, met een rapport komt dat zo door een extreemrechtse denktenk (denk: Ecomodernisme, breaktrough institute, etc.) gemaakt had kunnen zijn. In de Guardian heeft George monbiot een sterk betoog over de problemen die het denken over natuur in geldtermen met zich meebrengt: http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2014/jul/24/price-nature-neoliberal-capital-road-ruin