like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Kabinet zegt energie- en milieusector te blijven stimuleren

Van: op 22 september 2015

sjoemelstroomEnergietransitie is en blijft een belangrijk thema in de kabinetsplannen. Niet alleen maakte minister Kamp deze zomer al bekend dat de populaire energiesubsidie SDE+ volgend jaar een groter budget krijgt. Ook in de rijksbegroting worden met name diverse energieprogramma’s uitgebreid of opgezet. De milieuprogramma’s blijven beperkt tot plannen.
Kabinet kiest specifieke energiethema’s voor 2016

In 2016 blijft de Topsector Energie zich focussen op specifiek gekozen thema’s. Met name op innovatie en investering in windenergie op zee, zonne-energie, bio-energie, energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving, gas, en intelligente netten. In totaal is er voor de Topsector Energie circa 55 miljoen euro beschikbaar voor financiering van innovatie in deze thema’s. Extra aandacht hierbij is er voor systeemintegratie (inpassing van energie uit hernieuwbare bronnen) en cross-overs tussen topsectoren en thema’s.

Fairphone 3_Staring lady

Naast de 55 miljoen euro die beschikbaar is voor de Topsector Energiesubsidies kunnen meer innoverende of investerende ondernemers komend jaar gebruikmaken van subsidie voor de ontwikkeling en demonstratie van hun energie-Innovatie (DEI-regeling). Het subsidiebudget voor demonstratieprojecten wordt in 2016 uitgebreid met 9 miljoen euro en komt uit op 44 miljoen euro. Deze budgetuitbreiding geldt overigens niet alleen voor de DEI-regeling, ook de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) komt in 2016 met een groter budget terug. En hoewel pas later dit jaar  meer bekend wordt over de invulling van deze populaire investeringssubsidie, wordt uit de rijksbegroting wel duidelijk dat bedrijven zich in 2016 voor specifieke SDE+ Wind op Zee-tenders kunnen inschrijven voor twee windenergiekavels voor de kust van Zeeland. Tot slot communiceert het kabinet ook dat er opnieuw een compensatie (in totaal 61 miljoen euro) komt voor organisaties die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel en is er in 2016 een subsidie voor het verwijderen van asbestdaken. Over deze laatste stimuleringsregeling wordt ook pas later dit jaar meer bekend.

Alle financiële stimuleringsmaatregelen dragen bij aan de ambitie van het kabinet om het Energie-akkoord te realiseren en de energie- en milieuketen te verschonen en verbeteren. De uitbreiding van enkele subsidies past volgens het kabinet goed in het beleid van komend jaar.
Met innovatie naar een circulaire economie

Naast de blijvende focus op energietransitie werkt het kabinet in 2016 ook aan een beter milieu. De overheid gaat in 2016 sterker inzetten op onderzoek en innovatie voor duurzame alternatieven voor schaarse grondstoffen en recyclingtechnologieën. Het uiteindelijke doel hiervan is een circulaire economie waarbij in 2021 het percentage nuttig toegepast afval evenredig stijgt met toenemende afvalstroom, terwijl het percentage gestort afval nihil is. In 2016 komt daarom een proef om het inleveren van kleine plastic flesjes en blikjes te belonen.

Ook het programma van Afval Naar Grondstof (VANG) wordt in 2016 voortgezet. In dit landelijk afvalbeleidsprogramma werkt de overheid samen met andere overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om afvalrecycling zo efficiënt mogelijk te maken. Eén van de onderdelen van dit programma is bijvoorbeeld CIRCO (creating business through circular design) waarbij de overheid circulair productontwerp stimuleert. Ondanks dat er nauwelijks financieringsmiddelen beschikbaar komen in 2016 is er wel meer budget beschikbaar voor de Milieu- Investeringsaftrek (97 miljoen euro in 2016). Bij deze investeringsregeling ondernemers kunnen gebruikmaken van fiscale voordelen bij de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
Wereldwijd Werken met Water 2016-2021

Tot slot een aparte vermelding van het thema water. In de troonrede kwam dit onderwerp terug, in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu ook. In 2016 start de overheid het nieuwe programma Water Internationaal. Deze opvolger van het Programma Partners voor Water stimuleert nieuwe innovatieve projecten van samenwerkende Nederlandse organisaties in het buitenland. Het subsidieprogramma dat bij dit programma hoort heet ‘Wereldwijd Werken met Water 2016-2021’. Het gaat waarschijnlijk eind dit jaar van start en zorgt ervoor dat activiteiten binnen dit programma worden gefinancierd.

Wat ons betreft laten de overheidsplannen zien dat er voldoende financieringsmiddelen beschikbaar komen voor financiering van innovatie in energiebesparing, innovatieve energietechnologieën en duurzame energie. Maar buiten de energietransitie zijn er nog andere maatschappelijke milieugerichte uitdagingen, die mogelijk nog belangrijker worden. Denk aan grondstofschaarste (circulaire economie, recycling) en waterproblematiek (schaarste, recycling, et cetera). Deze milieuthema’s worden wel genoemd in de plannen, maar blijven ook echt nog beperkt tot plannen. De financieringsmiddelen voor innovatie in deze onderwerpen blijven nog ver achter in de rijksbegroting.

Bron: PNO Consultants

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Reacties: (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Ben schreef:

    Weer een -ongewenste- stimulans voor de energieboeren/beheerders. Wanneer ziet deze industrie nu eens het nut van decentrale opwekking. D.w.z. zonnepanelen op de daken = vermindering van transportcapaciteit, minder horizon- en electrosmogvervuiling door hoogspanningskabels etc.
    Het opgewekte vermogen blijft dus gewoon ‘in’ de wijk en hierdoor is het hele electriciteitsnet al snel ‘slim’ te noemen.

    Dus genoemde subsidies gewoon naar wijkniveau overhevelen en we maken NEEderland al snel energieonafhankelijk.

  2. Gifkikker schreef:

    Compensatie voor duurdere elektriciteit door emissiehandel? Het moet toch echt niet gekker worden. Die emissiehandel was er nu toch juist om vuile elektriciteit duurder te maken? Dan is compensatie toch het slechtste wat je voor het milieu kunt doen? Ja, ik weet dat die hele emissiehandel één groot bedrog is, maar schaf hem dan gewoon af in plaats van vervuiling te subsidiëren.