like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

NWEA: ‘Vervanging windmolens begrijpelijk’

Van: op 18 november 2014

raedhuyswindHet vervangen van bestaande turbines met subsidies kwam vanochtend in het nieuws. Vorige week waren er Kamervragen over. NWEA vindt het van belang dat subsidiemiddelen zo doelmatig mogelijk voor duurzame energie worden ingezet en met oog voor ruimtelijke ordening, en overlegt hiervoor al geruime tijd met de overheid. Dat individuele ondernemers vanuit bedrijfseconomische redenen gebruik maken van de huidige regels vindt NWEA wel te begrijpen.  

Hoe werken de subsidies?

Yme Hempenius, een turbine-eigenaar en commissielid is bij brancheorganisatie NWEA, vindt het logisch dat turbine-exploitanten gebruik maken van de huidige regels. Hij heeft veel collega- exploitanten begeleid bij subsidieaanvragen en legt uit hoe de subsidie werkt: “Eerst moet je investeren en bouwen, pas als je energie produceert krijg je aanspraak op subsidie. Die subsidie is per kilowattuur die je produceert, zodat je de kostprijs voor energie ontvangt (tot een prijs van rond de 8 cent, door ECN berekend). Na vijftien jaar stopt die subsidie. Men is er vanuit gegaan dat tegen die tijd de stroomprijs wel kostendekkend zou zijn, maar nu ontvang je dan dus de lage energieprijs die we nu hebben (bijna 4 cent). Je hebt dan wel nog allerlei kosten, onderhoud, verzekeringen, opstalvergoedingen en dergelijke. Het is onder de huidige omstandigheden meer kosteneffectief om de molen te verkopen en investeren in een nieuwe molen, dan de molen te laten staan.”

Veel boeren willen modernere turbines neerzetten, wat bijdraagt aan het behalen van de provinciale winddoelstelling, maar waarvoor vergunningen niet altijd worden verleend. Het is een aandachtspunt dat landelijke regelingen en lokale regelingen van provincies en gemeenten goed op elkaar worden afgestemd.

Omvang 

De cijfers die de Volkskrant vandaag presenteert op basis van een onderzoek van de NLVOW zijn gebaseerd op aanvragen naar bouwvergunningen de afgelopen maanden, en niet op subsidietoekenning. De Volkskrant stelt dat het zou gaan om tenminste 172 aanvragen. Echter, het ministerie van Economische Zaken deelde vandaag mee dat er voor 94 molens subsidie is aangevraagd. Gezien dat de subsidie voor 2014 begin november is overtekend, kunnen het er dit jaar niet meer worden. Het ministerie heeft het hiaat in de wet erkend en werkt momenteel aan een oplossing voor dit probleem voor 2015. Daarom zal de omvang van het gebruik van subsidie voor vervanging door gelijkwaardige turbines, veel kleiner worden dan nu in de media is geschetst.

Noodzaak van subsidies

Niet alle maatschappelijke kosten van stroom  uit fossiele bronnen, zoals uit kolen, worden in de huidige stroomprijs meeberekend. NWEA pleit voor een gelijk speelveld. Windenergie is een van de goedkoopste manieren om duurzame stroom te produceren.  Om te kunnen voldoen aan de doelstelling die Nederland voor 2020 is opgelegd en waar het Energieakkoord mede voor is opgesteld, blijven bij de huidige extreem lage elektriciteitsprijs subsidies helaas nodig.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Comments (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. henkz schreef:

  Dit bericht laat mooi zien dat er in de windenergie nogal wat opportunisten zijn die alleen maar voor het geld gaan. Windmolens zijn vooral symbool, zodat men weer fijn 2x per jaar naar Zuid Oost Azië kan vliegen voor een milieuconferentie.

  De Trias Energetica gaat als eerste uit van besparen, dit zou dan ook speerpunt van het beleid moeten zijn in plaats van het subsidiëren van weinig energie producerende apparaten.

 2. Diny Siebers schreef:

  Vervanging Windmolens.

  Toen iemand mij vroeg of ik in het nieuws had gehoord over het vervangen van nog goed functionerende windmolens en zo ja, wat ik daar dan van vond, ben ik me er even flink in gaan verdiepen. Zo zag ik bijvoorbeeld de uitzending van: ‘Een–vandaag’ die hieronder staat; voerde een gesprek met een medewerker van de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) en had over dit onderwerp een gesprek met een politieke partij.
  http://www.eenvandaag.nl/binnenland/55364/windmolens_subsidieslurpers_
  Mij werd duidelijk gemaakt dat deze vreemde ongewilde situatie ontstaan is uit het feit dat er een nieuw subsidiesysteem wordt ingevoerd en het oude nog niet (helemaal) voorbij is, in verband met afspraken, tijdslimieten en alles wat bij het realiseren van een subsidiesysteem hoort.
  Op het moment dat iemand het idee kreeg dat het financieel aantrekkelijker was/is om de bestaande windmolens te vervangen, door opnieuw subsidie te gaan krijgen bij nieuwe windmolens, is er van dit “gaatje in de wet” ineens volop gebruik gemaakt om de bestaande windmolens te vervangen. Dat dit door de wetgever en de betrokken politieke partijen niet de bedoeling is geweest moge duidelijk zijn. Dat hier door belanghebbenden gebruik van gemaakt is, is voorstel– en voorspelbaar. Een en ander heb ik begrepen uit de antwoorden die de minister gaf op vragen uit de Tweede Kamer.

  Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Vergaderjaar 2014–2015
  Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden
  499
  Vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) aan de Minister van Economische Zaken over vervanging windturbines (ingezonden 15 oktober 2014).
  Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 10 november 2014).
  Vraag 1
  Bent u bekend met het gegeven dat windturbines die zijn ondersteund met de MEP-regeling momenteel worden vervangen met gebruikmaking van de SDE+-regeling?1 2
  Antwoord 1
  Ja.
  Vraag 2
  Kunt u een inventarisatie maken van windturbines die worden vervangen door nieuwe windturbines met de SDE+-regeling en daarbij aangeven welke leeftijd de turbines hebben die vervangen worden?
  Antwoord 2
  SDE+ subsidie is aangevraagd voor 34 bestaande windprojecten waarbij sprake is van vervanging. Het vermogen van de bestaande turbines bedraagt ca. 56 MW. De oudste van de te vervangen windturbines is in 1996 in gebruik genomen en de jongste turbine in 2007. Gemiddeld zijn de turbines ten tijde van aanvragen van de SDE+ subsidie bijna 11 jaar in gebruik; enkele projecten zullen ten tijde van de geplande vervanging korter dan 10 jaar in gebruik zijn en komen daarom (nog) niet in aanmerking voor een SDE subsidie.
  Vraag 3
  In hoeverre draagt volgens u de vervanging van bestaande nog draaiende windturbines bij aan de toename van duurzame energieproductie? 1MEP: ministeriële regeling Milieukwaliteit elektriciteitsproductie; SDE+-regeling: regeling Stimulering duurzame elektriciteitsproductie2Leeuwarder Courant, «Niets te doen tegen nieuwe alleenstaande windmolens», 1 oktober 2014, p. 1. 2 Aanhangsel van de Handelingen
  ah-tk-20142015-499 ISSN 0921 – 7398 ”s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, Aanhangsel
  Antwoord 3
  Eén op één vervanging van bestaande windturbines zal de eerste jaren een beperkte toename van de productie laten zien. Een nieuwe vergelijkbare turbine kent namelijk een hoger rendement en een betere prestatie dan een turbine van ca. tien jaar oud. De toename van de energieproductie kan 5 tot 10% bedragen. Daarnaast is bij vervanging sprake van behoud van vermogen of van opschaling.
  Vraag 4
  Klopt het volgens u dat het basisbedrag in de SDE+-regeling in het geval van het vervangen van een bestaande windturbine gunstiger is omdat investeringen in de fundering en de aansluiting niet nodig zijn? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord 4
  Het basisbedrag in de SDE+-regeling heeft bij het vervangen van een bestaande windturbine een gunstiger effect omdat enkele investeringen niet nodig zijn. Een voorwaarde voor het verkrijgen van SDE+ subsidie is overigens dat de fundering wordt vernieuwd. Deze kosten worden betrokken bij het bepalen van het basisbedrag.
  Vraag 5
  Bent u bereid om te bezien hoe deze gunstigere behandeling van de vervanging van bestaande windturbines ten opzichte van nieuwe windturbines voorkomen kan worden in de SDE+-regeling?
  Antwoord 5
  Ja. Als gevolg van enkele maatregelen zal deze gunstigere uitwerking met ingang van 2015 worden voorkomen. Voor vervanging van bestaande windturbines zal in de SDE+ een categorie worden opgenomen met een daarop toegesneden basisbedrag, dat lager is dan voor volledig nieuwe windturbines. Daarnaast zal ik voor windturbines die zijn ondersteund vanuit de MEP-regeling3 maar nog niet de einddatum van de 10 jaarstermijn hebben bereikt, letten op cumulatie met de SDE+- subsidie voor de vervangende windturbines. Bij één op één vervanging zal de SDE+- subsidie voor de vervangende windturbines dus pas beginnen na de 10 jaarstermijn. Ter voorkoming van over stimulering voor aanvragen uit 2014 geldt de cumulatietoets uit het Europese Milieubescherming en Energiesteunkader (MESK). Deze toets zal ik strikt toepassen. Ik zal uw Kamer op korte termijn nader informeren over de SDE+ 2015.
  Vraag 6
  Bent u bereid om te bekijken of de SDE+-regeling aangepast kan worden zodat bestaande windmolens niet worden vervangen terwijl ze nog niet versleten zijn? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord 6
  Ik ben bereid te bezien in welke mate vervanging van windmolens ondersteuning verdient. Momenteel berekent ECN de basisbedragen. Voor vervanging van bestaande windturbines zal in de SDE+ een categorie worden opgenomen met een basisbedrag, dat lager is dan voor nieuwe windturbines. Zie ook het antwoord op vraag 5. Ten slotte wijs ik erop dat er in de SDE+ een maximum is gesteld aan de jaarlijkse subsidie voor een windmolen. Om de maximale subsidie te ontvangen moet een producent dus de windmolen gedurende de 15 jaarstermijn in stand houden. Bij de MEP was dit niet het geval.3MEP: ministeriële regeling Milieukwaliteit elektriciteitsproductie; SDE+-regeling: regeling Stimulering duurzame elektriciteitsproductie
  Tweede Kamer,

 3. Jaap Langenbach schreef:

  SDE werkt anders: aan de windrijke kust stopt de subsidie al na 6-7 jaar omdat de looptijd van de subsidie wordt gemaximeerd door aantal vollasturen. Dus dan is de investering al terugverdiend en kun je vervangen. De looptijd moet dus verlengd worden (met minder subsidie per kWh) om te snelle vervanging te voorkomen. In Duitsland is het 20 jaar.